Wykres dzienny kontraktów terminowych na Brytyjskiego Funta Szterlinga ( BRITISH POUND FUTURES 1.23% ) pokazuje przebieg pięciu cykli procesu akumulacji według Wyckoffa. Terminologią i metodologią ta posługuje się także Volume Spread Analysis oraz analiza wolumenowa. Faza E procesu akumulacji oznacza pozostawienie ostatniego zakresu cenowego, popyt jest w pełni kontrolowany, a znaczniki są oczywiste dla wszystkich. Utrudnienia, takie jak wstrząsy (shakeout) i bardziej typowe reakcje, są zwykle krótkotrwałe. W dowolnym momencie fazy E mogą pojawić się nowe, wyższe poziomy cenowe obejmujące zarówno zyski, jak i pozyskiwanie dodatkowych udziałów (“ponowna akumulacja”) przez dużych operatorów (smart money). Te zakresy obrotu są czasami nazywane “kamieniami stopniowymi” w drodze do kolejnych wyższysch poziomów cenowych, które zaś charakteryzowane są przez zakończenie procesu Akumulacji i rozpoczęcie procesu Zwyżki Cenowej (markup phase). 

Na wykresie widać wyłamanie ponad poziom technicznego oporu na poziomie 1.3000 i zamknięcie świecy dziennej na poziomie ponad nim przy nieco zwiększonym wolumenie. NIemniej jednak nie został jeszcze w pełni przetestowany poziom 1.3000 od góry, więc obecnie spodziewana jest lekka tymczasowa korekta oraz pojawienie się ponownie byczego wolumenu przy odbiciu od wsparcia na 1.3000. 

Na wykresie miesięcznym para GBP/USD znajduje się w cyklu korekcyjnym fali 4, który jest ostatnim cyklem przez rozpoczęcięm impulsywnych spadków fali 5. Poziom docelowy dal fali 4 został wyznaczony nawet w okolice niedomknietej luki bessy, czyli poziomów pomiędzy 1.3423 – 1.3686. Pomiedzy tymi poziomami znajduje się również zniesienie 50% Fibonacci ostatniego swingu spadkowego oraz poziom technicznego oporu na 1.3509 (interwał miesięczny). Interwał dzienny pokazuje rozwinięcie złożonej w czasie i w cenie korekty fali 4, która znana jest pod nazwą Podwójnej Trójki. Do zakończenia tej korekty brakuje jeszcze fali C, która może co prawda urosnąć aż do wspomianych powyżej poziomów oporu, jakkolwiek wskaźnik momentum pokazuje już pierwsze oznaki wyraźnej dywergencji negatywnej. Potwierdza to interwał H4, na którym widać wybicie górą z formacji flagi po wystąpieniu pinbara zwanego Młotkiem. W chwili obecnej fala C jest równa nieco ponad 61% fali A mierzonaj z dołka fali B, więc conajmniej tymczasowa korekta byłaby niebawem wskazana.  Przebieg korakty wewnetrzej obrazuje wykres na interwale H1.

Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

————————————————————————————————————
THE BRITISH POUND FUTURES daily chart shows the course of the five cycles of the accumulation process according to Wyckoff. This terminology and methodology also use Volume Spread Analysis and volume analysis. In phase E, the stock leaves the trading range, demand is in full control, and the markup is obvious to everyone. Setbacks, such as shakeouts and more typical reactions, are usually short-lived. New, higher-level trading ranges comprising both profit-taking and acquisition of additional shares (“re-accumulation”) by large operators can occur at any point in phase E. These trading ranges are sometimes called “stepping stones” on the way to even higher price targets.

The graph shows breaking above the technical resistance level of 1.3000 and closing the daily candle above it with a slightly increased volume. However, the 1.3000 level has not yet been fully tested yet, so we now expect a slight temporary correction and a re-emerging of the bulls volume on 1.3000 support.

On the monthly chart, the GBP / USD pair is in the 4th wave correction cycle, which is the last wave by the start of the impulsive wave 5. The target wave 4 has been set even in the unofficial gap between 1.3423 and 1.3686. Between these levels is also the 50% removal of the last Fibonacci swing and the technical resistance to 1.3509 (monthly interval). The daily interval represents the development of the time complexity and price correction wave 4, known as the Double Triangle. To complete this correction, there is still a wave C that can grow up to the aforementioned levels of resistance, although the momentum indicator shows the first signs of a clear negative divergence. This is confirmed by the H4 interval, where you can see the top of the formation of the flag after the appearance of a pinball called hammer. At present, wave C is just over 61% of wave A measured from the bottom of wave B so at least a temporary correction would be expected soon. The course of the inner corona illustrates the graph on the H1 interval.

Kategorie: Uncategorized

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.