DJIA Elliott Wave Analysis for 06/02/2018 [ENG-PL]

Wszystko wskazuje na to, że na rynku Amerykańskim zakończył się długoterminowy trend wzrostowy, gdyż cykle na wysokich interwałach czasowych zostały zakończone.

Z technicznego punktu widzenia, index Dow Jones Industrial Average znajdował się w wydłużeniu piątej fali większej podfali piątej (ang.: five wave extension of the fifth wave extension), co zostało przedstawione na wykresie tygodniowym. Rynek dotarł do poziomu 26,694, a następnie gwałtownie zawrócił. Takie zachowanie jest charakterystyczne przy ekstremalnym wydłużeniu fali wzrostowej, szczególnie fali piątej. Niemniej jednak spadek cenowy nie dotarł jeszcze do poziomu minimalnego dla korekty, jakim jest 38% Fibo na poziomie 22,312. Mniejsze interwały czasowe zdają się potwierdzać ten scenariusz.

Interwał dzienny uwidacznia gwałtowne zejście ceny do poziomu wsparcia poprzedniej fali czwartej niższego rzędu (strefa 23,169), gdzie cena odbiła się również od dolnej bandy wewnętrznego kanału trendowego wydłużenia. Spadek ten został oznaczony jako fala (1) /(A), gdyż na tym etapie nie można stwierdzić jeszcze jaki kształt przybierze całość korekty spadkowej.

Więcej szczegółów dostarcza nam wykres na interwale H4, gdzie można wyróżnić tylko trzy fale spadkowe. Oznaczałoby to, że po korekcie fali (4) nadejdzie czas kolejnych spadków w fali (5) od całej fali (1)/(A). Proponowana korekta wewnętrzna fali (4) może mieć charakter trójkąta. Zasięg docelowy fali (5) może sięgnąć poziomu 23,000 punktów, a nawet niżej.


Everything points to the fact that the long-term upward trend in the US market ended, as cycles at high time intervals were completed.

From a technical point of view, the Dow Jones Industrial Average index was in the extension of the fifth wave of the fifth wave extension, which was presented on a weekly chart. The market reached the level of 26.694, and then turned back abruptly. This behavior is characteristic of extreme elongation of the rising wave, especially the fifth wave. Nevertheless, the price drop has not yet reached the minimum level for a correction of 38% Fibo at 22.312. Smaller time intervals seem to confirm this scenario.

The daily interval reveals a sharp drop in the price to the support level of the previous fourth wave of lower order (zone 23.16), where the price also hit the lower band of the internal extension trend channel. This decrease was marked as a wave (1) / (A), because at this stage it is not possible to determine what shape the downward adjustment will take.

More details provide us with a graph on the H4 interval, where only three inheritance waves can be distinguished. This would mean that after the correction of the wave (4), the time of successive decreases in the wave (5) from the whole wave (1) / (A) will come. The suggested internal correction of the wave (4) can be a triangle. The target range of the wave (5) can reach the level of 23,000 points, or even lower.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.