EUR/USD Elliott Wave Analysis for 14/02/2018 [ENG-PL]

Upswing from the level of 1.0315 (established in the first week of 2017) to the level of 1.2533 (established in January 2018) is on a larger time interval labeled as impulsive wave (1). At present, the market is in the process of unfolding a corrective wave (2).

At the H1 interval, you can see the current wave order, which is characterized by a multitude of minor corrections. We have the end of the wave (a) at 1.2322 (Zig-Zak), then the internal correction of the wave (b) to the level of 1.2517 (Double Zig-Zak) and descent in the wave (c) (Double Three). This structure ends the first part of the complex correction (W) (X) (Y) from which the wave (W) and (X) have already been made.

Wave (X) is a Simple Correction of an irregular abc, but it is not known whether it evolves towards a more complex structure. After the summit at 1.2391 we have a very sharp downward wave, and therefore we are currently waiting for an internal correction of the b wave, and then a reiteration of the downward movement in the wave c, which should break the low at 1.2204. The target is level 1.2163.


Swing wzrostowy od poziomu 1.0315 (ustanowiony w pierwszym tygodniu 2017 roku) do poziomu 1.2533 (ustanowiony w Styczniu 2018) to na większym interwale czasowym impulsywna fala wzrostowa (1). W chwili obecnej rynek jest w trakcie rysowania korekty fali (2).

Na interwale H1 widać obecny porządek falowy, który charakteryzuje wielość korekt mniejszego rzędu. Mamy zakończenie fali (a) na poziomie 1.2322 (Zyg-Zak), następnie wewnętrzna korekta fali (b) do poziomu 1.2517 (Podwójny Zyg-Zak) oraz zejście dołem w fali (c) ( Podwójna Trójka). Ta struktura kończy pierwszą część złożonej korekty (W) (X) (Y), z której fala (W) oraz (X) zostały już wykonane.

Fala (X) jest Korektą Prostą Nieregularną abc, ale nie wiadomo, czy nie wyewoluuje ona w kierunku struktury bardziej złożonej. Po szczycie na 1.2391 mamy bardzo gwałtowną falę spadkową a, wobec czego obecnie czekamy na wewnętrzną korektę fali b, a następnie ponowienie ruchu spadkowego w fali c, który powinien wybić dołek na poziomie 1.2204. Celem jest poziom 1.2163.

Update 16/02/2018:

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.