GBP/USD Elliott Wave Analysis for 16/02/2018 [ENG-PL]

At higher time frames, the growth cycle from the low at 1.1944 from 10/07/2016 is marked as a composite upward correction of wave 4 or wave B of a larger cycle.

Currently, the falls on GBP / USD are still developing in the corrective and not impulsive form, so there is still the possibility that a larger growth cycle at higher time intervals has not yet been completed. The current reference point is high at 1.4346. Only the breaking of this high gives the opportunity to invalidate the corrective alternative scenario.

At the H1 interval, we see the potential ending of the internal correction wave of the lower order, with a potential high at 1.4143, just above 70.7% of the Fibo retracement. Breaking below the level of 1.3923 will invalidate the alternative growth scenario (brown) and will contribute to the deepening of declines towards the level of 1.3800, and then 1.3762. These declines will be an integral part of the wave (Y), which may end much lower.


Na wyższych interwałach czasowych cykl wzrostowy od dołka na poziomie 1.1944 z 10.07.2016 jest oznaczony jako złożona korekta wzrostowa fali 4 lub fali B większego cyklu.

Obecnie spadki na GBP/USD nadal rozwijają się w formie korekcyjnej, a nie impulsywnej, więc w dalszym ciągu istnieje możliwość, że większy cykl wzrostowy na wyższych interwałach czasowych nie został jeszcze zakończony. Obecnym punktem odniesienia jest szczyt na poziomie 1.4346. Tylko wybicie tego szczytu daje możliwość zanegowania korekcyjnego scenariusza spadkowego.

Na interwale H1 widzimy potencjalne zakończenie wewnętrznej fali korekcyjnej niższego rzędu, z potencjalnym szczytem na poziomie 1.4143, tuż powyżej 70.7% zniesienia Fibo. Wybicie poniżej poziomu 1.3923 unieważni alternatywny scenariusz wzrostowy (brązowy) i przyczyni się do pogłębienia spadków w kierunku poziomu 1.3800, a następnie 1.3762. Spadki te będą częścią integralną fali (Y), która może zakończyć się znacznie niżej.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.