OPIS KRYPTOWALUTY:
Stratis jest nową platformą blockchain stworzoną do projektowania i testowania aplikacji skierowanych dla klientów i organizacji z sektora biznesowego. Walutą w platformie Stratis jest token o nazwie STRAT.

Stratis został stworzony do tworzenia i uruchamiana aplikacji bazujących na języku programowania C# oraz popularnej na całym świecie platformie Microsoft .NET Framework. w sieci blockchain. Sieć peer-to-peer tworzona jest za pomocą węzłów uruchamianych na komputerach jej użytkowników. Dzięki zastosowaniu tej technologii zapewniony jest wysoki poziom bezpieczeństwa oraz bardzo szybkie transakcje nie przekraczające 1 minuty (głównie dzięki krótkiemu odstępowi czasu między blokami).

Token STRAT wydobywa się za pomocą metody zwanej Proof of Stake, czyli generowania nowych tokenów w zamian za posiadanie ich na oficjalnym portfelu. Nagroda w każdym bloku, który jest generowany co minutę wynosi 1 STRAT. Obecnie do wydobycia nowych tokenów jest używane ok 30000 STRAT. Zarobki z wydobycia wynoszą ok 1,75% od ilości monet użytych do stakowania.

ANALIZA TECHNICZNA METODĄ FAL ELLIOTA:

Zakres cenowy od września 2017 roku wskazuje na możliwość rozpoczęcia trendu wzrostowego na STRATBTC, ale jak do tej pory trend ten rozwinął się jedynie w trzech falach. Główny dołek dla tej pary jest na poziomie 0,000100 i oznaczony został jako fala (W). Stamtąd cena ruszyła w górę, ale wzrosty również nie wskazują na kształtowanie się fali impulsu, gdyż są jedynie trójfalowe, z czego na uwagę zasługuje duży w czasie i w cenie trójkąt fali (B). Szczyt tej fali wzrostowej został ustanowiony na poziomie 0,001651 i oznaczony jako fala (X). Wszystkie oznaczenia są jedynie wstępnie, ale i tak dokładniejsza analiza sugeruje scenariusz spadkowy.

Obecnie cena znajduje się w kanale trendowym, w którym zniosła już 61% poprzedniej fali wzrostowej (C). Oznacza to, że w krótkim terminie cena powinna odbić od tego poziomu (0,000909) i podążyć wyżej, w stronę strefy podaży na 0,001415. Niemniej jednak najpierw musi się wybić z kanału, a jak do tej pory jest to skutecznie utrudniane przez niedźwiedzie.

Na uwagę zasługuje również brązowa linia trendu długoterminowego wzrostowego, której przebicie może przyśpieszyć spadki.

TREND i WAŻNE POZIOMY:

Trend główny: WZROSTOWY

Trend pośredni: SPADKOWY

Trend dzienny: SPADKOWY (korekta wewnetrzna po zakończeniu cyklu spadkowego i możliwe kontynuowanie spadków)

KLUCZOWE POZIOMY:

– dla dalszych wzrostów-poziom 0.001415

– dla kontynuacji korekty-poziom 0.000909

– dla kontynuacji spadków- poziom 0.000775


CRYPTOCURRENCY DESCRIPTION:
Stratis is a blockchain platform created to design and test applications targeted at clients and organizations from the business sector. The currency in the Stratis platform is a token named STRAT.

Stratis was created to create and run applications based on C # language and the popular Microsoft .NET Framework. in a blockchain network. The peer-to-peer network is created using nodes run on users’ computers. Thanks to the use of this technology, it ensures security and (thanks to the short time between blocks) very fast transactions.

The STRAT token is extracted using the Proof of Stake method, i.e. generating new coins in exchange for having them on the official wallet. The reward in each block that is generated every minute is 1 STRAT. Currently, about 30000 STRAT is used to extract new tokens. The production earnings are about 1.75% of the number of coins used to stack.

ELLIOTT WAVE TECHNICAL ANALYSIS:

The price range since September 2017 indicates the possibility of starting an upward trend on STRATBTC, but so far this trend has only developed in three waves. The main hole for this pair is at 0.000100 and is marked as wave (W). From there, the price moved up, but the increases also do not indicate the waveform, because they are only three-wave, of which the wave triangle (B) is deserving attention at the time and price. The peak of this upward wave was set at 0.001651 and marked as wave (X). All designations are only preliminary, but even more, the accurate analysis suggests a downward scenario.

Currently, the price is in the trend channel, in which it has already lifted 61% of the previous upward wave (C). This means that in the short term the price should rebound from this level (0.000909) and go higher, towards the supply zone at 0.001415. Nevertheless, it must first break out of the channel, and so far it is effectively hindered by bears.

Noteworthy is also the brown line of the long-term upward trend, the breakdown of which may accelerate declines.

TREND and IMPORTANT LEVELS:

Main trend: UP

Intermediate trend: DOWN

Daily trend: DOWN (internal correction after the end of the inheritance cycle and possible continuation of inheritance)

KEY LEVELS:

– for further increases – level 0.001415

– for continuing correction – level 0.000909

– for the continuation of declines – level 0.000775


PS: Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta. Koniecznie dodaj mnie do obserwowanych!


Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.