Analiza techniczna kryptowaluty LISK na 28/03/2018 [ENG-PL]

Od czasu niewypału z konferencją kryptowaluty LISK, na której głównym wydarzeniem było pokazanie nowego logo, cena powoli, aczkolwiek skutecznie pokonuje kolejne poziomy wsparcia.

Ostatnim ważnym poziomem był $12.00, który również został wybity. Obecnie cena znajduje się bliżej poziomu $10.00, który wypada już w strefie popytu. Strefa ta rozciąga się pomiędzy poziomami $6.50 – $10.00 i poprzednio zachowywała się jak wsparcie dla rynku.

Z punktu widzenia teorii fal Elliotta, obecne spadki mogą się mieć ku końcowi, gdyż złożona w czasie i w cenie korekta spadkowa (W) (X) (Y) (X) (Z) w dużym cyklu fali (A) może mieć się ku końcowi. Do zakończenia tego cyklu brakowałoby jeszcze wykonanie fali mniejszego cyklu, czyli fali C z fali (Z).

Ewentualne wzrosty nie zapowiadają się jednak na impulsywne, ponieważ fala wzrostowa będzie falą (B) cyklu spadkowego. Założenie poziomu docelowego na $21.75 jest samo w sobie już dość optymistyczne.

Proszę zwrócić uwagę, że po zakończeniu fali (B) niestety, ale przyjdzie pora na kolejne spadki w fali (C).


Since the misfire with the conference of LISK, where the main news was to show a new logo, the price is slowly but surely overcoming successive levels of support.

The last important level was $ 12.00, which was also stamped. Currently, the price is closer to the level of $ 10.00, which falls already in the demand zone. This zone extends between levels $ 6.50 – $ 10.00 and previously behaved like market support.

From the point of view of the Elliott wave theory, the current declines may be coming to an end, because the downward (W) (X) (Y) (X) (Z) folded over time and in the large wave cycle (A) may be at the end . Until the end of this cycle, the wave of a smaller cycle, ie the wave C from the wave (Z) would have been missing.

Potential increases, however, do not seem to be impulsive, because the upward wave will be the wave (B) of the downward cycle. Setting the target level at $ 21.75 is quite optimistic in itself.

Please note that after the end of the wave (B), unfortunately, but it will be time for more drops in the wave (C).


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.