Analiza techniczna EUR/USD na 06/04/2018 [ENG-PL]

Przed dzisiejszymi ważnymi danymi z USA, czyli tzw.: Payrollsami rynek EUR/USD nadal znajduje się w konsolidacji horyzontalnej.

Na interwale czterogodzinnym można zauważyć możliwą formację klina podfali c fali (a), czyli ostatniej fali spadkowej korekty prostej o charakterze Zyg-Zaka. Poziom docelowy to 1.2200, po którego zaliczeniu powinno nastąpić wybicie z klina.

Wybicie to będzie prawdopodobnie pierwszą falą wzrostową w fali (b), której pierwszy poziom docelowy jest ustawiony na 1.2346. Warto zauważyć, że szczyt dla fali (b) nie może przekroczyć poziomu 1.2477.

Scenariusz alternatywny zakłada tworzenie się trójkąta fali alt: 4, z czego wynika również scenariusz wzrostowy. Charakter tych potencjalnych wzrostów dostarczy więcej wskazówek na temat przyszłych ruchów rynkowych.


Before today’s important data from the US, ie the so-called: Payrolls,    the EUR / USD pair is still in horizontal consolidation.

At the four hour timeframe, one can notice a possible formation of the wedge of the wave (a), the last wave of the downward correction of the straight line of the character of Zyg-Zak. The target level is 1.2200, after which the die should be taken from the wedge.

This break will probably be the first wave of growth in the wave (b) whose first target level is set to 1.2346. It is worth noting that the peak for wave (b) can not exceed the level of 1.2477.

The alternative scenario assumes the creation of the alt: 4 wave triangle, which also results in an upward scenario. The nature of these potential increases will provide more guidance on future market movements.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.