Wielointerwałowa analiza techniczna NASDAQ na 05/04/2018 [ENG-PL]

Szczegółowa wielointerwałowa analiza techniczna amerykańskiego indeksu NASDAQ metodą fal Elliotta wskazuje na to, że pomimo ostatnich intensywnych spadków na tym rynku długoterminowy trend wzrostowy nie wygląda jeszcze na zakończony.

Główny cykl wzrostowy, w którym znajduje się obecnie indeks to cykl impulsywnej fali 3, która najprawdopodobniej jeszcze nie została zakończona, gdyż brakuje jeszcze w tym cyklu ostatniej fali wzrostowej, a obecne spadki są częścią tejże fali, a nie początkiem nowego cyklu spadkowego. Wyraźnie widać to na wykresie z interwału tygodniowego.

Na niższych interwałach czasowych nakreślone są dwa scenariusze falowe, oba są nadal prowzrostowe. Scenariusz główny zakłada koniec korekty prostej nieregularnej na poziomie 6307 i początek wzrostów impulsywnych w fali (3). Potwierdzeniem tego scenariusza będzie wybicie poziomów 6849, 6950 oraz szczytu na 7214. Unieważnieniem tego scenariusza będzie naruszenie poziomu 6162.

Scenariusz alternatywny zakłada wariant budującej się formacji trójkąta w fali 4 niższego rzędu, po której przyjdzie pora na impulsywną kontynuację wzrostów w fali (5). Unieważnienie tego scenariusza nastąpi wraz z wybiciem poziomu 7214.


The detailed multi-interval technical analysis of the American NASDAQ index by the Elliott wave method indicates that despite recent intense drops in this market, the long-term upward trend is not yet over.

The main growth cycle, in which the index is currently, is the cycle of impulsive wave 3, which probably has not yet been completed, as the last wave of growth is still missing in this cycle, and the current declines are part of this wave, not the beginning of a new inheritance cycle. This is clearly seen in the graph from the weekly interval.

At lower time intervals, two wave scenarios are outlined, both of which are still growth-enhancing. The main scenario assumes the end of the correction of an irregular line at 6307 and the beginning of impulsive increases in the wave (3). Confirmation of this scenario will be breaking levels 6849, 6950 and the peak at 7214. The invalidation of this scenario will be a violation of level 6162.

The alternative scenario assumes a variant of the formation of the triangle in wave 4 of the lower order, after which it will be time for the impulsive continuation of wave (5)to the upside. The scenario will be invalidated when level 7214 is breached.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.